Modificări cu privire la înființarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor - modificarea și completarea O.G. nr. 26/2000
La data de 05 decembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații („Legea 276/2020”). Modificările vizează simplificarea atât a procedurii de înființare cât și a modului de funcționare a asociațiilor și fundațiilor (prin debirocratizarea procedurilor, simplificarea sau reducerea condițiilor de îndeplinit pentru înființarea unei asociați sau fundații). Principalele modificări aduse Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații („O.G. nr. 26/2000”) sunt următoarele:

- În vederea dobândirii personalității juridice, fondatorul (ii) asociației încheie doar un statut sub semnătură privată, spre deosebire de vechea reglementare unde era necesară încheierea atât a unui act constitutiv cât și a unui statut în formă autentică sau atestată de avocat. - Forma autentică este necesară conform noii reglementări doar dacă aportul în natură constă în bunuri imobile.

- A fost eliminată obligația ca denumirea să fie însoțită de cuvântul „Asociație”. - Nu mai este necesar ca denumirea sa cuprindă și traducerea în limba română. Însă, în cazul în care denumirea asociaţiei este în altă limbă decât limba română, la cererea de eliberare a dovezii disponibilităţii denumirii se ataşează o traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, excepţie făcând denumirile care conţin nume proprii, intraductibile şi denumirile consacrate pe plan internaţional. Astfel, noua reglementare permite asociațiilor deja înființate, a căror denumire este în altă limbă, să păstreze denumirea de la momentul înființării, fără a fi necesară adăugarea traducerii în limba română. Totuși, în cazul în care asociația având o denumire într-o altă limbă dorește modificarea denumirii, la momentul depunerii cererii de eliberare a dovezii disponibilității noii denumiri se va atașa și o traducere autorizată legalizată.

- În cazul asociaţiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaraţiei pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora şi conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019. - A fost eliminată obligația depunerii declarației de beneficiar real anual, chiar dacă nu exista nicio modificare față de anul anterior, astfel că declarația va trebui depusă doar atunci când intervine o modificare. - Declarația de beneficiar real nu mai trebuie încheiată obligatoriu în forma autentică, ci poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier.

- Atât ședințele adunării generale cât și cele ale consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță (e.g. prin videoconferință), fapt care degrevează considerabil procesul de decizional al organelor de conducere în cadrul asociației/fundației. - Hotărârile adunării generale și ale consiliului director pot fi semnate inclusiv cu semnătură electronică extinsă. Potrivit legii, regulile generale privind organizarea și funcționarea adunării generale și a consiliului director se stabilesc prin statut, astfel că asociațiile și fundațiile pot stabili și dispoziții cât mai precise cu privire la mecanismul decizional, respectiv la procedura de organizare a ședințelor și de vot prin mijloace electronice. Cu toate acestea, și asociațiile al căror statut nu cuprinde expres posibilitatea desfășurării ședințelor organelor de conducere prin mijloace electronice se pot prevala de noile prevederi ale legii, în completarea regulilor din statut.

- Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director. Hotărârile se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana sau persoanele împuternicite prin hotărârea adunării generale sau, după caz, a consiliului director să desfășoare procedura de înregistrare a modificării. Astfel, noua formă a legii clarifică un aspect neunitar în practica anterioară a instanțelor care, pentru soluționarea cererii de înregistrare a modificărilor din actul constitutiv/statut, puneau în vedere depunerea hotărârii adunării generale în formă autentiă sau atestată de avocat.

- Este definit un nou tip de asociație – organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale; - Numărul minim de membri ai filialelor a fost modificat de la 3 membri conform vechii reglementări la 2 membri potrivit legii în forma actuală; - Consiliul director poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o treime din componenţa sa, spre deosebire de o pătrime astfel cum era prevăzut anterior; - Patrimoniul inițial nu mai este limitat la suma de 200 Lei. În concluzie, modificările aduse prin legea nr 276/2020 au flexibilizat atât procedura de înființare cât și cea de modificare a statutului asociațiilor, prin înlăturarea formalismului din vechea reglementare. Obligația fondatorilor asociației de a încheia atât un act constitutiv cât și un statut în formă autentică sau atestată de avocat, respectiv obligația acestora de a depune hotărârea adunării generale în această formă făcea ca procesul de înființare și de modificare să fie mai lent și mai costisitor. Deși noua formă a legii aduce clarificări importante privitoare la înființarea și activitatea asociațiilor și fundațiilor, practica instanțelor este încă neunitară în ceea ce privește anumite aspecte formale din procedura de înregistrare (e.g. numărul de exemplare care trebuie depuse la dosar, necesitatea depunerii vechiului act constitutiv sau statut în momentul înregistrării unor modificări ale acestuia ori cu privire la transmiterea și pe suport informatic (CD) a documentelor depuse la dosar).