Modificări privind procedura de avizare a activităților în domeniul dispozitivelor medicale
La data de 08 aprilie 2020, în Monitorul Oficial nr. 293 a fost publicat Ordinul Ministrului Sănătății nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale („Ordinul nr. 566”). Ordinul nr. 566 a abrogat Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1008/2016 cu același obiect („Ordinul anterior”), aducând o serie de modificări procedurii de avizare a activităților în domeniul dispozitivelor medicale.

Activitățile în domeniul dispozitivelor medicale supuse avizării au fost restrânse, fiind eliminate din această sferă activitățile de optică medicală și de protezare. Astfel, sunt supuse controlului prin avizare următoarele activități în domeniul dispozitivelor medicale:

Potrivit Ordinului nr. 566, stabilirea și comunicarea către solicitant a tarifului de evaluare va fi efectuată de ANMDMR în termen de maxim 90 zile de la înregistrarea cererii, urmând ca evaluarea dosarului să se facă într-un termen de maxim 120 de zile de la confirmarea efectuării plății. Spre deosebire de vechea reglementare în care procedura de avizare putea dura până la 3-4 luni de la înregistrarea cererii, Ordinul nr. 566 instituie termene mai lungi, ceea ce conduce la o durată maximă a procedurii de avizare de până la 7 luni.

Dacă anterior spațiul deținut de solicitant, echipamentele deținute și calificările personalului erau evaluate în cadrul analizării generale a capabilității solicitantului pentru desfășurarea activității supuse avizării, Ordinul nr. 566 prevede în mod expres că pentru obținerea avizului de funcționare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: De asemenea, cerințele pentru personalul de specialitate sunt suplimentate prin Ordinul nr. 566 care prevede expres calificările necesare pentru personalul de specialitate și documentele care fac dovada expertizei necesare în domeniul dispozitivelor medicale. Cu titlu de exemplu, menționăm că persoana responsabilă de conformitatea cu reglementările trebuie să dețină în mod cumulativ: Pentru activitățile de instalare/mentenanță operatorii economici solicitanți ai avizului trebuie să dețină și personal cu diplomă de licență în studii universitare cu o durată de cel puțin 4 ani în domeniul științelor exacte şi inginerești (fizică, chimie, biochimie etc.), care ocupă funcția de inginer/fizician/chimist, şi/sau cu studii medii care ocupă funcția de tehnician, şi are atribuții specifice înregistrate în fișa postului. Responsabilul de conformitatea cu reglementările specifice domeniului dispozitivelor medicale și șeful de depozit trebuie să facă dovada instruirii continue în legislația specifică dispozitivelor medicale, iar prin instruire continuă se înțelege efectuarea instruirii cel puțin la doi ani. În cazul unor modificări legislative semnificative în domeniul dispozitivelor medicale, precum cele conținute de Ordinul nr. 566, se va face dovada instruirii, chiar dacă intervalul de timp dintre două instruiri este mai mic de doi ani. Noi cerințe de calificare profesională sunt reglementate și pentru furnizorii de servicii de instruire continuă în domeniul dispozitivelor medicale.

Strict pentru situația instituirii unei stări de urgență pe teritoriul țării, Ordinul nr. 566 prevede posibilitatea emiterii de către ANMDMR a unui aviz temporar de funcționare, cu o valabilitate de 6 luni, pentru asigurarea disponibilității dispozitivelor medicale absolut necesare în situația de urgență. Procedura de emitere a avizului temporar se va desfășura în regim de urgență, acesta fiind emis în maximum 7 zile de la depunerea tuturor documentelor solicitate şi a confirmării achitării tarifului. Documentația necesară pentru obținerea avizului temporar este simplificată, fiind exceptate o parte din documentele prevăzute de procedura generală de avizare. Până la împlinirea termenului de valabilitate de 6 luni, solicitantul va depune și celelalte documente prevăzute de Ordinul nr. 566 în vederea emiterii avizului de funcționare definitiv. În contextul pandemiei Covid-19, procedura simplificată și mai ales, în regim de urgență, pentru obținerea avizului temporar de funcționare se poate dovedi deosebit de utilă pentru asigurarea dispozitivelor medicale absolut necesare într-o astfel de perioadă.