Modificarea Legii societăților nr. 31/1990 cu privire la capitalul social și transferul părților sociale
În data de 5 noiembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990. Noua reglementare simplifică procesul de transfer al părților sociale într-o societate cu răspundere limitată (în continuare „S.R.L.”) către persoane din afara societății prin următoarele modificări:

Cea mai importantă modificare adusă de noua lege constă în eliminarea termenului de opoziție la transferul părților sociale către persoane din afara societății. Astfel, transferul de părți sociale către un terț poate avea loc imediat, într-o singură etapă, pe baza contractului dintre părți, fără a mai parcurge procedura publicării hotărârii și expirarea termenului de opoziție de 30 de zile.

Prin modificarea art. 202 din Legea nr. 31/1990 se introduce posibilitatea de a se deroga prin actul constitutiv de la regula potrivit căreia transferul de părți sociale către terți trebuie aprobat cu o majoritate de ¾ din capitalul social. Astfel, transferul de părți sociale către persoane din afara societății, va putea fi aprobat cu orice majoritate prevăzută în mod expres în actul constitutiv.

Legea elimină obligația de a depune la constituirea unui S.R.L. un capital social minim de 200 lei, precum și cerința ca valoarea nominală a unei părți sociale să depășească 10 lei. Totuși, având în vedere teza finală a art. 11 alin. (1) care stipulează faptul că acesta se divide în părți sociale egale, valoarea capitalului social al societății nu poate fi mai fi mai mică de 1 leu. De asemenea, este eliminată obligația depunerii dovezii privind vărsarea capitalului social la înmatricularea societății.

La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta doar documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului va transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal competent. Ca urmare a acestor modificări, Legea societăților nr. 31/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial, articolele fiind renumerotate.